Informace o zpracování osobních údajů Společnost Signal Productions s.r.o., IČ 24717525, se sídlem Praha 2, Varšavská 516/19, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168463 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností zejména v oblasti pořádání světelného Signal Festivalu osobní údaje zejména těchto kategorií subjektů údajů:
  1. Zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové volených orgánů, dobrovolníci Společnosti
  2. Odběratelé newsletterů rozesílaného Společností
  3. Účastníci soutěží pořádaných v rámci Signal Festivalu
  4. Spolupracující umělci se Společností
  5. Obchodní partneři Společnosti nebo potencionální obchodní partneři Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby
  6. Uživatelé aplikace Signal Festival 2018

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce.

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci s výjimkou USA, kdy Společnost spolupracuje pouze se společnostmi, které mají platnou certifikaci tzv. štítu soukromí (EU-USA Privacy Shield).

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu info@signalfestival.com nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

a) Pro zaměstnance, bývalé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, členy volených orgánů a dobrovolníky Společnosti

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti je zejména plnění zákonných povinností, které Společnosti plynou ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové, jakož i v oblasti exekučního či insolvenčního řízení, vedení veřejných rejstříků apod.).

Účelem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti je též řádné plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem či členem voleného orgánu (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, smlouvy o odměňování, dohody o odpovědnosti, smlouvy o výkonu funkce apod.).

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Společnosti je řádné a efektivní vyhledávání vhodných kandidátů pro obsazení různých pracovních pozic u Společnosti. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na vyhledání co nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

Účelem zpracování osobních údajů dobrovolníků Společnosti je řádné zajištění provozu Signal Festivalu a úzké spolupráce s těmito subjekty, kteří významným způsobem přispívají ke zdárnému chodu Signal Festivalu (kupř. prodejem mapy festivalu). Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti, ev. plnění smlouvy uzavřené s dobrovolníkem.

Příjemci osobních údajů

Údaje zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců), členů volených orgánů a dobrovolníků Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti následujícím příjemcům: Česká správa sociálního zabezpečení, orgány daňové správy, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé služeb pracovně-lékařské péče či služeb v oblasti PO a BOZP, veřejné rejstříky, exekutorské úřady, insolvenční soudy či další orgány veřejné správy ČR (v mezích jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců), uchazečů o zaměstnání, členů volených orgánů a dobrovolníků Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, administrátor webu, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři daňoví či právní poradci apod.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců (bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu ke Společnosti a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto pracovněprávních/obchodněprávních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou je jejich zpracování nezbytné pro vyhodnocení konkrétního výběrového řízení na obsazení pracovní pozice u Společnosti. Uchazeč o zaměstnání může Společnosti udělit souhlas s delším zpracováním za účelem možné budoucí nabídky zaměstnání. V tomto případě jsou osobní údaje zaměstnance uchovány nejdéle po dobu tří let od poskytnutí souhlasu.

Osobní údaje dobrovolníků Společnosti budou zpracovávány po dobu probíhající spolupráce (kupř. v případě prodeje mapy festivalu) a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto právních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce anebo pro splnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem (bývalým zaměstnancem) či členem voleného orgánu Společnosti, je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností.

V případě uchazečů o zaměstnání u Společnosti nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.

V případě dobrovolníků Společnosti nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou vykonávat dobrovolnické činnosti pro Společnost.

b) Pro odběratele newsletterů Společnosti

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování e-mailu odběratelů newsletterů Společnosti je jejich rozesílání. Služba rozesílání newsletterů Společností je určena pouze pro osoby starší 16 let.

Právním základem zpracování e-mailu odběratelů newsletterů je souhlas subjektu údajů. Tento souhlas může subjekt údajů kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu v každém newsletteru.

Příjemci osobních údajů

E-mail odběratelů newsletterů Společnosti, může být předáván v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů odběratelů newsletterů Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, administrátor webu (v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s rozesíláním newsletterů).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje odběratelů newsletterů Společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání souhlasu, tj. standardně po dobu 5 let.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí e-mailu k odběru newsletterů Společnosti je dobrovolné.

c) Pro účastníky soutěží pořádaných v rámci Signal Festivalu

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů účastníků soutěží pořádaných v rámci Signal Festivalu je zejména řádné doručení cen výhercům těchto soutěží (zejm. vstupenek na jednotlivá představení Signal Festivalu).

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků soutěží za účelem doručení cen výhercům je plnění smlouvy ev. oprávněný zájem Společnosti.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje účastníků soutěží, mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů uživatelů aplikace mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, administrátor webu (v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s plněním smlouvy).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje účastníků soutěží jsou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále ještě po jejím skončení do úplného rozeslání cen výhercům soutěží.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V případě účastníků soutěží nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou se obvykle zúčastnit soutěže, neboť jim nemůže být doručena případná výherní cena.

d) Pro spolupracující umělce

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů spolupracujících umělců se Společností je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným umělcem a řádná prezentace jeho projektu či díla na Signal Festivalu. Právním základem zpracování osobních údajů spolupracujících umělců je plnění smlouvy ev. oprávněný zájem Společnosti.

Příjemci osobních údajů

Údaje spolupracujících umělců mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů spolupracujících umělců mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, administrátor webu, poskytovatelé účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci (v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti se spoluprací).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje spolupracujících umělců jsou zpracovávány po dobu trvání spolupráce mezi Společností a příslušným umělcem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a umělcem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným umělcem a Společnosti.

e) Pro obchodní partnery Společnosti nebo potencionální obchodní partnery Společnosti (jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby)

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů obchodních partnerů Společnosti (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným obchodním partnerem.

Příjemci osobních údajů

Údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, administrátor webu, poskytovatelé účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci (v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního (obchodního) vztahu mezi Společností a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a Společnosti.

f) Pro uživatele aplikace Signal Festival 2018

Společnost sleduje polohu mobilních zařízení uživatelů, kteří si zakoupili mapu festivalu v aplikaci Signal Festival 2018 (dále jen „geolokační údaje“), a to pouze v době trvání Signal Festivalu.

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování geolokačních údajů uživatelů mapy v aplikaci je sběr dat o přesné nebo přibližné poloze mobilního či obdobného zařízení pomocí GPS a sítě, díky které bude plně funkční mapa festivalu včetně zobrazování aktuálních údajů o kapacitě a dostupnosti jednotlivých uměleckých děl. Na základě údajů o poloze bude Společnost schopná rovněž uživatelům rozesílat na jejich žádost tzv. push notifikace, které se mohou týkat zejm. aktuálních událostí, změn na mapě nebo vytvořené trase uživatele. Tyto údaje může společnost dále zpracovávat pro své statistické účely k zjištění údajů o návštěvnosti festivalu i jednotlivých uměleckých děl. Údaje o poloze mobilního zařízení nejsou vázány na žádné jiné osobní údaje uživatele, a jsou po zpracování anonymizovány. Na anonymizované osobní údaje se dále ochrana osobních údajů nevztahuje.

Právním základem zpracování dat o přesné nebo přibližné poloze mobilního či obdobného zařízení pomocí GPS a sítě je souhlas uživatele. Sledování polohy mobilního zařízení lze kdykoli zastavit v nastavení mapy v aplikaci.

Příjemci osobních údajů

Geolokační údaje uživatelů mapy v aplikaci, mohou být předávány oprávněným orgánům veřejné správy ČR. Zpracováním geolokačních údajů mohou být pověřeni následující zpracovatelé: společnost Google LLC provozující Mapy Google, která pro Společnost zaznamenává geolokační údaje, dodavatelé informačních a databázových služeb používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť (v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Společnost).

Doba uložení osobních údajů

Údaje o poloze mobilního zařízení uživatelů mapy jsou zpracovávány po dobu trvání festivalu a dále po dobu nezbytně nutnou.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí geolokačních údajů Společnosti je dobrovolné.